Zamknij
Zamknij
Kapital ludzki

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Trenerzy
dr Maria Zając
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH
Szkolenie Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk technicznych (AGH) w dziedzinie informatyki. Metodyk zdalnego nauczania - adiunkt w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, a także w Katedrze Informatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierownik Pracowni Dydaktyki Informatyki w tej katedrze. Ekspert w Centrum Doskonałości e-learning Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i European Distance and E-learning Network (EDEN).

mgr Andrzej Jaszczuk
ThinkGlobal Sp. z o.o.
Szkolenie Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego
Absolwent specjalizacji andragogicznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy oraz Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jedną z osób, które w Narodowym Banku Polskim zajmowały się tworzeniem i budową Portalu Edukacji Ekonomicznej (www.NBPortal.pl). Odpowiedzialny m.in. za budowę kilkuset godzin kursów e-learningowych.

Obecnie współwłaściciel firmy ThinkGlobal sp. z o.o., odpowiedzialny za projekty edukacyjne oraz e-learning. Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (www.sea.edu.pl).

mgr Marcin Dąbrowski
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH
Szkolenie Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego
Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH oraz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. W swojej pracy i realizowanych badaniach zajmuje się problematyką jakości oraz organizacji procesów kształcenia, w tym e-learningu. Członek European Distance and E-Learning Network oraz Stowarzyszenia Project Management Polska.

dr Tomasz Rostkowski
Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH
Szkolenie Doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzania oceny pracowniczej
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz współautor podręczników z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził liczne badania z zakresu przywództwa w nowoczesnej organizacji, wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz badań jakości kapitału ludzkiego i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w Unii Europejskiej.

mgr Dariusz Danilewicz
Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH
Szkolenie Doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzania oceny pracowniczej
Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH, trener i konsultant w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Koordynator i współpracownik przy projektach z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, w administracji centralnej oraz środowiskach szkolnych i akademickich. Autor publikacji i badań, w szczególności na temat rozwoju kompetencji.

dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Szkolenie Planowanie strategiczne
Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych, ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni.
Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, analizą strategiczną i strategiami wobec dostawców, technikami menedżerskimi, zarządzaniem projektami. Autor naukowych i doradczych opracowań dotyczących analizy wybranych sektorów, oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i planów strategicznych i marketingowych. Wieloletni trener z zakresu analizy strategicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, zarządzania projektami.

dr Grzegorz Maśloch
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH
Szkolenie Planowanie strategiczne
Szkolenie Finanse publiczne
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki związanej z budową strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, uwarunkowaniami oraz możliwościami rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie samorządu terytorialnego. Ponadto, w obszarze zainteresowań naukowych istotne miejsce zajmuje także problematyka finansowania rozwoju zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Autor publikacji, opracowań i badań z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i realizacji inwestycji.

dr hab. prof. SGH Małgorzata Bombol
Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH
Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta
Pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH. Wykładana problematyka wiąże się z szeroko rozumianymi zachowaniami nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologii konsumenta, oraz problematyką zachowań w czasie wolnym. Trener szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu technik sprzedaży, komunikacji marketingowej oraz zarządzania konfliktami. Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie oceny projektów inwestycyjnych.

dr Joanna Żukowska
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH
Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta
Szkolenie Rozwój kompetencji osobowościowych
Adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, technikach sprzedaży oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla działów sprzedaży. W swej pracy wykorzystuje i kształtuje miękkie umiejętności zarządzania - asertywność, ograniczanie stresu, komunikację.

dr Barbara Kowalczyk
Instytut Ekonometrii, Zakład Statystyki Matematycznej SGH
Szkolenie Metody badawcze, techniki pomiaru wskaźników
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność: statystyka, statystyka matematyczna, metoda reprezentacyjna, projektowanie badań o charakterze ekonomiczno-społecznym oraz badań marketingowych. Liczne prace naukowe z dziedziny szeroko rozumianej statystyki a także ekspertyzy, projekty i szkolenia dla firm oraz instytucji państwowych, m.in. Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA, telewizji TVN oraz wielu innych.

mec. Tomasz Siedlecki
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Zamówienia publiczne
Specjalizuje się w Prawie Zamówień Publicznych, jest współautorem Komentarza do Ustawy Prawo zamówień publicznych opracowanego przez Oficynę Wydawniczą Branta, autorem i współautorem artykułów o problematyce zamówień publicznych. Jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilku lat pełni rolę eksperta Business Centre Club.
Współtworzył założenia do projektu ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, uczestniczył w pracach nad ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

dr Rafał Mrówka
Katedra Teorii Zarządzania SGH
Szkolenie Profesjonalne zarządzanie czasem
Szkolenie Strategia i taktyka negocjacji
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów przywództwa w nowoczesnych organizacjach, kultury organizacyjnej, badań satysfakcji pracowników oraz public relations i marketingu politycznego. W 2004 roku obronił w SGH pracę doktorską pt. Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania. Jest także trenerem oraz konsultantem w licznych projektach biznesowych realizowanych głównie przez firmy z branży doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

dr Mikołaj Pindelski
Katedra Teorii Zarządzania SGH
Szkolenie Profesjonalne zarządzanie zespołem
Szkolenie Rozwój kompetencji osobowościowych
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania przy SGH, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest konsultantem i trenerem podczas szkoleń dotyczących zarządzania i marketingu strategicznego oraz szkoleń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

mgr Piotr Walczak
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Realizacja zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne - ustawy
Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi. Prowadzi szkolenia od wielu lat w ramach RIO w Łodzi oraz we współpracy z różnymi instytucjami szkoleniowymi (m.in. Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej) w zakresie tematyki związanej z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji zamieszczonych w szczególności w "Finansach Komunalnych", "Wspólnocie" oraz w wydawnictwach nieperiodycznych.

dr Bartosz Grucza
Katedra Zarządzania Projektami SGH
Szkolenie Zarządzanie projektem
Doktor nauk ekonomicznych, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi ze środków pomocowych UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów przy Komisji Europejskiej w Brukseli powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od ponad 10 lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach państwowych. Współautor popularnych podręczników z zarządzania projektami i szeregu publikacji z zarządzania. Członek PMI oraz SPMP z certyfikatem PRINCE2, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Wojciech Budzyński
Instytut Marketingu Międzynarodowego SGH
Szkolenie Public Relations
Praktyk i pracownik naukowy SGH w Warszawie. Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się problematyką public relations. Obronił pierwszą w Polsce dysertację doktorską na temat public relations oraz napisał na ten temat rozprawę habilitacyjną. Odbył staże naukowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wiedzę na temat public relations zdobywał w firmach na rynku amerykańskim, a następnie jako prezes firmy handlowej w Polsce i doradca w Ministerstwie Gospodarki. Napisał 38 książek, wydanych w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w strategiach wizerunkowych dla dużych projektów, które realizował m.in. jako szef zespołu doradców, powołanych przez Bank Światowy w Waszyngtonie. Współpracuje jako konsultant agencji public relations. Jest autorem programów public relations i książek kryzysowych dla znanych koncernów, w tym z branży paliwowo-energetycznej. Realizował ponadto liczne projekty społeczne, wśród nich związane z kreowaniem wizerunku budowy autostrad czy postaw ekologicznych. Jest honorowym członkiem Rady Ekspertów Public Relations.

dr Jarosław Wierzbicki
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH
Szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W pracy zawodowej związany ze Szkołą Główną Handlową, w przeszłości zatrudniany na stanowiskach specjalistycznych i samodzielnych w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Merytorycznie specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych, procedurach publicznych, a także regulacji sektora usług finansowych (bankowość i ubezpieczenia). Autor licznych publikacji i opracowań dotyczących powyższych zagadnień. Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP IV, V i VI kadencji, ekspert Komisji Sprawne Państwo.

mgr Magdalena Czuba-Wąsowska
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Szef Działu Europejskiego Prawa Publicznego w kancelarii A. Horyński & Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie działalności gospodarczej oraz prawa oświatowego.

dr Zbigniew Grzymała
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH
Szkolenie Finanse publiczne
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalizuje się w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw sektora komunalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, analizie budżetu gminy, analizie i ocenie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze. Jego zainteresowania dotyczą także lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, w tym tworzenia strategii i planów rozwoju lokalnego, planów rewitalizacji. Autor publikacji, opracowań i badań z zakresu rozwoju lokalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora komunalnego.

dr Ewa Hellich
Katedra Rachunkowości SGH
Szkolenie Rachunkowość budżetowa
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości SGH, prowadzi badania naukowe w zakresie współczesnych problemów rachunkowości podmiotów niezarobkowych oraz instytucji publicznych. Uczestniczy w stałych konferencjach: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości organizowanych kolejno przez Wyższe Uczelnie Ekonomiczne i Uniwersytety oraz w Międzynarodowej Konferencji Normy Rachunkowości NO-RA organizowanej przez AE we Wrocławiu. Wykładowca na podyplomowych studiach: rachunkowości, zarządzania opieką zdrowotną, menedżera bankowca, samorządu terytorialnego. Prowadziła seminaria i szkolenia dla pracowników NIK, RIO, UKS, Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości. Współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie opracowania metodologii oceny ryzyka i obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz działalności gospodarczej osób fizycznych. Autorka artykułów, opracowań i recenzji w zakresie organizacji prowadzenia rachunkowości, zasad wyceny i ewidencji.

mgr Tomasz Rutkowski
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Prawo pracy w praktyce
Nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem wielu wydawnictw z zakresu prawa pracy, w tym: Prawo pracy dla pracowników samorządowych, Poradnik Społecznego Inspektora Pracy, Karta Nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach (współautor), Kodeks Pracy w pytaniach i odpowiedziach (współautor). Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej z zakresu prawa pracy. Współpracował m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Gdańsku, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Pomorskim Centrum Szkoleniowym w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

mgr Piotr Waglowski
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Informacja publiczna, ochrona danych osobowych
Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca, niezależny konsultant, od 1997 r. prowadzi internetowy serwis "VaGla.pl - Prawo i Internet", gdzie zajmuje się prawnymi aspektami internetu i społeczeństwa informacyjnego. W listopadzie 2005 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce. Jest autorem publikacji dotyczących prawnych aspektów internetu oraz ochrony dóbr osobistych, w tym współautorem „Białej Księgi Nowego BIP”, opracowania przygotowanego w ramach prac Zespołu do spraw Nowego Biuletynu Informacji Publicznej powołanego do życia w sierpniu 2005 roku.

dr Jerzy Kopyra
Katedra Inwestycji i Nieruchomości SGH
Szkolenie Prawo budowlane
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości SGH, radca prawny w Departamencie Nieruchomości kancelarii Hogan & Hartson. Praktykuje w dziedzinie szeroko pojętego prawa nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych oraz wiodących firmach działających na rynku nieruchomości. Prowadzi szkolenia z prawa nieruchomości, w tym z planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz prawa administracyjnego zarówno dla firm sektora prywatnego jak i organów administracji publicznej.

dr Wojciech Gonet
Katedra Prawa Gospodarczego SGH
Szkolenie Windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego KZiF SGH w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, praktyk bankowy, ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, aplikant notarialny w OIN w Warszawie, autor książek i artykułów naukowych których tematyka dotyczy prawa i finansów samorządu terytorialnego, prawa bankowego oraz partnerstwa publiczno- prywatnego.

dr inż. Piotr Miller
Katedra Zarządzania Jakością SGH
Szkolenie Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ
Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Współtwórca i wykładowca Studiów Podyplomowych "Menedżer Jakości". Posiada doświadczenie jako konsultant we wdrażaniu systemów zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz konsultant w programie PHARE pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora medycznego. Współpracował także z jednostką certyfikującą BVCert. Specjalizuje się szczególnie w wykorzystaniu metod i narzędzi w doskonaleniu jakości, systemowym i procesowym zarządzaniu jakością, ocenie skuteczności procesów i analizie ryzyka w zintegrowanych systemach zarządzania.

dr hab. inż. Stefan Doroszewicz, prof. nadzw.
Katedra Zarządzania Jakością SGH
Szkolenie Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ
Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Jakością Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się teorią jakości, statystyczną analizą jakości produktów i procesów, metodyką badania postaw konsumentów wobec jakości postrzeganej oraz systemowym podejściem do zarządzania jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym. Autor publikacji naukowych z wymienionych obszarów.

dr Anna Kobylińska
Katedra Zarządzania Jakością
Szkolenie Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania jakością usług, metodyce badania postaw konsumenckich, jakości kształcenia, metodach badania satysfakcji. Od kilku lat współpracuje przy tworzeniu unijnego portalu DOLCETA Online Consumer Education.

mgr Bartosz Majewski
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Szkolenie Zarządzanie przez cele
Szkolenie Zarządzanie zmianą w organizacji
Asystent i doktorant w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, absolwent SGH, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych. Zajmuje się strategiami przedsiębiorstw, kulturą organizacyjną, sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstw, technikami menedżerskimi, kierowaniem zasobami ludzkimi.

mgr Beata Mierzejewska
Katedra Teorii Zarządzania SGH
Szkolenie Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji
Asystent w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, współautorka pierwszych ogólnopolskich badań nad zarządzaniem wiedzą, członek pan-europejskiego zespołu Knowledge Angels Network of Excellence powołanego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badań i wypracowania standardów z zakresu zarządzania wiedzą. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla menedżerów "Zarządzanie wiedzą - strategie sukcesu" oraz inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań praktyków zarządzania wiedzą - "Roundtable of Knowledge Champions".

mgr A. Anetta Janowska
Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania SGH
Szkolenie E-urząd - wizerunek organizacji w internecie
Jest pracownikiem Zakładu Mediów Elektronicznych i Komunikowania Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główne obszary zainteresowań naukowych to komunikowanie interpersonalne, retoryka, autoprezentacja, kreowanie wizerunku. Prowadziła badania nad koncepcją multimedialnej pomocy dydaktycznej z wykorzystaniem internetu. W latach 2000-2003 brała udział w międzynarodowym projekcie "Anima: autoprezentacja z zastosowaniem nowych technologii informacji i komunikacji". Trener podczas szkoleń dotyczących wizerunku organizacji w internecie.

mgr Tadeusz Zawistowski
Ekspert współpracujący z SGH
Szkolenie Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych SZJ wg norm PN-EN ISO 9001:2001
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Od dwunastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, pracy zespołowej i bezpieczeństwa informacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz audytorem DAS Polska. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu i zarządzania jakością m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.